Algemene voorwaarde

Artikel 1. Definities, overeenkomst en offerte

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: B’oord arbeidsmanagement, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14088454, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.R. van den Oord.

2. Opdrachtgever: de partij (natuurlijke – of rechtspersoon/werkgever) die een overeenkomst met B’oord Arbeidsmanagement aangaat of aan wie B’oord arbeidsmanagement een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Werknemer: de partij die door de werkgever als werknemer wordt aangewezen.

4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde, direct verband houdend met de opdracht, worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging/ offerte/overeenkomst.

5. Overeenkomst: één- of meerjarige overeenkomst waarbij tegen betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer, door opdrachtnemer diensten worden verleend ter zake van verzuimbegeleiding, registratie, re-integratie, preventie, arbeidsomstandigheden en overige zaken.

1.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.3

Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met B’ oord Arbeidsmanagement gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

1.4 Offerte

Offertes zijn drie maanden geldig, tenzij anders is vermeld.

1.5 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever verleent B’oord arbeidsmanagement toegang tot zijn bedrijf en stelt B’oord arbeidsmanagement in de gelegenheid inzicht te verkrijgen in de verzuimsituatie en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat B’oord arbeidsmanagement binnen het bedrijf van de werkgever de mogelijkheid wordt geboden om met werknemers van het betreffende bedrijf te communiceren. Dit enkel met inachtneming van de benodigde privacy.

4. Opdrachtgever verstrekt B’oord arbeidsmanagement alle informatie die B’oord arbeidsmanagement noodzakelijk acht voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten in het kader van de beoogde ziekteverzuimreductie.

5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Artikel 3. Conformiteit en Garantie

1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 4. Duur, opzegging en ontbinding overeenkomst

1. Tenzij in de opdrachtbevestiging/overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de overeenkomst arbodienstverlening. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW kan opdrachtgever de onderhavige overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden bij aangetekend schrijven de overeenkomst opzegd.

3. Voor zover in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst geen termijnen zijn gesteld, zal B’oord arbeidsmanagement haar diensten verlenen binnen de voor B’oord arbeidsmanagement gangbare termijnen.

4. De overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft derhalve slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5. Tussentijdse ontbinding is, behoudens de hier onder sub 6 en sub 7 genoemde gevallen, niet mogelijk. Overgang van onderneming danwel fusie is geen reden voor tussentijdse ontbinding van de overeenkomst.

6. B’oord arbeidsmanagement is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

– Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst;
– Opdrachtgever failliet is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd danwel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

7. B’oord arbeidsmanagement is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien B’oord arbeidsbeidsmanagement dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

8. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met

betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 5. Honorarium

1. Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen opdrachtgever en B’oord Arbeidsmanagement de wijze van vergoeding. De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan B’oord arbeidsmanagement voor door B’oord arbeidsmanagement aan opdrachtgever verleende diensten bestaat ofwel uit een vast vooraf overeengekomen tarief ofwel uit de som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief. Indien de door opdrachtgever aan B’oord arbeidsmanagement te betalen vergoeding zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf afgesproken uurtarief exclusief BTW aan ten grondslag liggen.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. B’oord arbeidsmanagement behoudt zich het recht voor de tarieven voor dienstverlening jaarlijks te wijzigen. Uiterlijk één maand voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van de tariefsaanpassing zal de tariefaanpassing schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst binnen één maand na ontvangst van de tariefsaanpassing per aangetekende brief te beëindigen indien hij zich niet kan vinden in deze tariefsaanpassing. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst komt de werkgever echter niet toe indien de tariefsaanpassing het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, óf indien de tariefsaanpassing niet meer bedraagt dan 10% van het totaal overeengekomen bedrag.

4. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid is gesteld.

5. Kosten die worden gemaakt doordat derden dienen te worden ingeschakeld, zijn niet inbegrepen in tarieven zoals vermeld in de offerte/overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien na overleg toch derden worden ingeschakeld, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van B’oord arbeidsmanagement, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Alle door opdrachtnemer gehanteerder prijzen en uurtarieven, alsmede de in de offertes, facturen e.d. vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en bijkomende kosten.

7. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 6. Facturering en betaling

1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is opdrachtgever door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan opdrachtnemer een vertragingsrente op basis van de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerder genoemde rente, aan opdrachtnemer te voldoen.

2. Indien en zodra opdrachtgever in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan opdrachtnemer te vergoeden alle mogelijke kosten die opdrachtnemer zowel in als buiten rechte dient te maken in verband met de invordering van de openstaande factuur. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.

3. Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. No show wordt voor 100% van de waarde van de activiteit in rekening gebracht.

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor de werkzaamheden die ten behoeve van de gezamelijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Geheimhouding, dossierbeheer, auteurs- en intellectueel eigendomsrecht

1. B’oord arbeidsmanagement zal alle informatie betreffende het bedrijf, het verzuim, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar werkzaamheden, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voorzover B’oord arbeidsmanagement ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is gesteld.

2. Indien de overeenkomst tussen B’oord arbeidsmanagement en opdrachtgever is beëindigd, kan opdrachtgever B’oord arbeidsmanagement verzoeken de werknemersdossiers aan opdrachtgever te retourneren.

3. B’oord arbeidsmanagement behoud alle auteurs- en intellectuele rechten op aan de opdrachtgever verstrekte documenten en gegevens, adviezen en modellen, alsmede op alle geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Opdrachtgever blijft eigenaar van documenten die opdrachtgever ter inzage aan B’oord arbeidsmanagement ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

1. Niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.

2. Schade die voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer door B’oord arbeidsmanagement mondeling of schriftelijk gegeven adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

3. Mondelinge informatie en/of verzoeken voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

4. Bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter, waarvan de wetgever de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever heeft gelegd.

5. Het overnemen van lopende ziektegevallen van de (voormalige) arbodienst van de werkgever. B’oord arbeidsmanagement is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen c.q. nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór de overname.

6. Klachten of claims inzake de dienstverlening die de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nadat een gebrek in de dienstverlening is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, niet schriftelijk aan B’oord arbeidsmanagement kenbaar heeft gemaakt, na welke termijn B’oord arbeidsmanagement geen aansprakelijkheid meer zal aanvaarden.

7. Het feit dat opdrachtgever is gehouden B’oord arbeidsmanagement in de gelegenheid te stellen een, gedurende de dienstverlening gemaakte, fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen, alvorens B’oord arbeidsmanagement aansprakelijk te stellen.

8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot het honorarium van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 5.000,- euro.

9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door opdrachtnemer geleverde diensten.

10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de door opdrachtnemer geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

11. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid

12. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

13. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 9. Overige bepalingen

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

3. Het is opdrachtgever alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen verboden om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende 12 maanden na beëindiging daarvan medewerkers van opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming en/of door haar ingeschakelde derden, in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

4. Bij overtreding van het in artikel 9.1 t/m 9.3 van deze overeenkomst bepaalde verbeurt opdrachtgever en directe opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,– per overtreding en €250,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlaat het recht op aanspraak van de volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.